Polityka Etyki Biznesu

Zarząd PPH STANDARD Sp. z o.o. uwzględniając problematykę społeczną zobowiązuje się do:

W zakresie Poszanowania Praw Człowieka

  • Przestrzegania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ oraz Fundamentalnych Zasad Międzynarodowej Organizacji Pracy.
  • Wspierania wolności zrzeszania.
  • Sprzeciwiania się pracy przymusowej oraz zatrudniania dzieci.
  • Eliminowania bezprawnej dyskryminacji, prześladowania i przemocy.
  • Zapewnienia godziwego wynagrodzenia za pracę.
  • Poprawy warunków pracy.

W zakresie Etyki Biznesu

  • Przestrzegania przepisów i ustaw krajowych i międzynarodowych.
  • Rzetelnego i odpowiedzialnego postępowania we wzajemnych relacjach z klientami, kontrahentami oraz organami publicznymi.
  • Przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących nieuczciwej konkurencji.
  • Przeciwdziałania korupcji, wyłudzaniu i wymuszaniu.
  • Respektowania praw miejscowych mieszkańców oraz współpracy z organizacjami i władzami regionalnymi.
  • Kształcenia i szkolenia oraz motywowania pracowników, aby wykonywali swoje obowiązki w sposób zgodny z zasadami etyki. 
  • Ciągłego doskonalenia stosowania polityki etyki biznesu.

Kierownictwo i pracownicy przedsiębiorstwa zapoznali się z niniejszą polityką oraz zobowiązują się do jej realizacji poprzez ustalanie i realizowanie zadań i celów wynikających z niniejszej polityki