Polityka Ochrony Środowiska


Celem polityki środowiskowej PPH STANDARD Sp. z o.o. jest zmniejszenie do minimum negatywnego oddziaływania na środowisko.

 
Tym samym deklarujemy i zobowiązujemy się do:
 • Spełnienia i przestrzegania wymagań wynikających z przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska.
 • Dostarczania produktów, które nie mają nadmiernego wpływu na środowisko i są bezpieczne przy zamierzonym wykorzystaniu.
 • Przekazywania klientom informacji w zakresie bezpiecznego używania, transportu, magazynowania i likwidowania dostarczonych produktów.
 • Racjonalnego korzystania z energii elektrycznej i innych nośników energii
 • Racjonalnej gospodarki wodą jako zasobem naturalnym.
 • Realizowania wszelkich wymagań dotyczących korzystania ze środowiska, które wiążą się z działalnością przedsiębiorstwa.
 • Minimalizowania wytwarzanych odpadów poprzez stosowanie opakowań wielokrotnego użytku.
 • Wprowadzania na rynek  produktów w opakowaniach,  które są przydatne do recyklingu i odzysku.
 • Bezpiecznego i odpowiedzialnego likwidowania powstałych odpadów.
 • Dołożenie wszelkich starań w celu zapobiegania sytuacjom awaryjnym mogącym mieć negatywny wpływ na środowisko.
 • Kształcenia i szkolenia oraz motywowania pracowników, aby wykonywali swoje obowiązki w sposób odpowiedzialny z myślą o środowisku.
 • Ciągłego doskonalenia stosowania polityki środowiskowej.
 

Kierownictwo i pracownicy przedsiębiorstwa zapoznali się z niniejszą polityką oraz zobowiązują się do jej realizacji poprzez ustalanie i realizowanie zadań i celów środowiskowych wynikających z niniejszej polityki.